ایرانیکا - سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

شرکت های ایران

آرشیو موضوعی

آخرین پست ها

اخبار خودرو

آرشیو

صفحات جانبی

لیست آخرین رویدادها

کتاب و نشریات

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

نمایشگاه ها | همایش ها | کنفرانس ها | سمینارها

سایت صنعت ایران

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

دوره زﻣﺎﻧﻲ: روزاﻧﻪ (ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری)

1- ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ از دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر و اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﺪا و ﻟﺮزش ﻏﻴﺮﻋﺎدی.

2- ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ وﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ژﻧﺮاﺗﻮر .

3- ﺑﺮرﺳﻲ وﺑﺎزدﻳﺪ وﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮردﻳﺰل .

4- ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ ازدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب رادﻳﺎﺗﻮر و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ آن ازﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه .

5- ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ ازدرﺟﻪ ﺣﺮارت اﮔﺰوز دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ آن از ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه .

6- ﺑﺮرﺳﻲ وﺛﺒﺖ ﻟﺮزش ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘ ﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر واﻃﻤﻴﻨﺎن ازﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﻃﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎزﻧﺪه.

7- ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر (ﻫﺮﺳﻪﻓﺎز) و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ.


8- ﺑﺮرﺳﻲ وﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮرواﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺮﻣﺎل وﻋﺎدی ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ(ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎردﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر) .

9- ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ و راﻛﺘﻴﻮ دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر و اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ از ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺠﺎز (ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه)

10- ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ژﻧﺮاﺗﻮر و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن از ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺠﺎز .

11- ﺑﺮرﺳﻲ وﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ژﻧﺮاﺗﻮر و اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﻋﺪم ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪن(اﺛﺮ ﺧﺎزﻧﻲ)ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎردﻫﻲ دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر.

12- ﺑﺮرﺳﻲ وﺑﺎزدﻳﺪ واﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎز ﺑﻮدن دﻣﭙﺮ ﺟﻠﻮی رادﻳﺎﺗﻮر دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر

دوره زﻣﺎﻧﻲ: ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

1- اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ اﺳﺘﺎﺗﻮر دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﮕﺮ v 1000 و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .

2- ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزدﻳﺪ وﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻠﺸﻮیﻗﺪرت ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪﻫﺎی ﻗﺪرت دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرو اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﻋﺪم وﺟﻮدﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮرﻧﮓ ، ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﻲ ، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ.

3- ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزدﻳﺪ ازوﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻜﺎری ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎ و ﮔﺮﻳﺴﻜﺎری ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ (در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎزو ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺖﺳﺎزﻧﺪه) .

4- ﻛﻨﺘﺮل وﺑﺎزدﻳﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﭙﻴﻨﮓ ﻫﺎیﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ (ﻟﺮزهﮔﻴﺮ) ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ و ﻓﻨﺪاﺳﻴﻮن دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ .

5- ﻛﻨﺘﺮل وﺑﺎزدﻳﺪ از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎیﻫﻮا ، روﻏﻦ وﺗﻌﻮﻳﺾآﻧﻬﺎ (در ﺻﻮرتﻧﻴﺎزو ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺖﺳﺎزﻧﺪه) .

دوره زﻣﺎﻧﻲ: ﻫﻔﺘﮕﻲ

1- ﺑﺮرﺳﻲ وﺑﺎزدﻳﺪ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮردﻳﺰل واﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻛﻤﻴﺖوﻛﻴﻔﻴﺖ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر(ﻃﺒﻖ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎرﻛﺮدو دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ های ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻧﺪه)

2- ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪاز آب رادﻳﺎﺗﻮر واﺗﺼﺎﻻت آن و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آب رادﻳﺎﺗﻮر وﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺸﺘﻲ در اﺗﺼﺎﻻت.

3- ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺨﺮن ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﻣﻮﺗﻮردﻳﺰل واﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺮﺑﻮدن آﻧﻬﺎ وﻋﺪم وﺟﻮدﻧﺸﺘﻲ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

4- ﺑﺮرﺳﻲ وﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزدﻳﺪ ازﻋﺪم ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ رادﻳﺎﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮر دﻳﺰل و ﺗﻤﻴﺰﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ رادﻳﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺑﻠﻮور  ﻳﺎ ﻫﻮایﺻﻨﻌﺘﻲ (در ﺻﻮرتﻧﻴﺎز )

5- ﺑﺮرﺳﻲ وﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزدﻳﺪازﻋﺪمﻧﺸﺘﻲ روﻏﻦ ار ﻗﺴﻤﺘﻬﺎو ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮردﻳﺰل .

6- ﺗﻤﻴﺰﻧﻤﻮدن ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻠﻮور ﻳﺎ ﻫﻮایﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﭘﺎرﭼﻪﺗﻨﻈﻴﻒ، ﺑﺮس ﻣﻮﺋﻲ واﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ .

7- روﺷﻦ و ﺑﻜﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﺣﺪاﻗﻞ دوﺑﺎردرﻫﻔﻨﻪ وﻫﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت۲۰ دﻗﻴﻘﻪ و ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر.

8- ﺑﺎزدﻳﺪ وﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻤﭗ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮردﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن .

9- ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻛﻨﺘﺮل وﺑﺮرﺳﻲ ازوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻃﺮﻳﻬﺎی ژﻧﺮاﺗﻮر و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ .

منبع: www.diesel-generator.me

چاپ و بسته بندی

لینکستان

دانستنیها

اخبار و مقالات علمی

درباره وبلاگ

مقالات فنی و مهندسی
زندگینامه دانشمندان
مطالب آموزشی
مطالب عمومی
داستان های زیبا
مقالات علمی
سخنان بزرگان
سخنان مشاهیر
مدیر وبلاگ : سایت ایرانیکا

لینکدونی

جستجو

نظرسنجی

  • کدام یک از موضوعات وبلاگ بیشتر مورد علاقه شماست؟
----- banner place -------

نویسندگان

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات